معیارهای انتخاب همسر

برای انتخاب همسربایدمعیاری در دست داشت تا بتوان بر پایه آن ،به گزینش درست دست زد.در موضوع انتخاب همسر ،یک جهتگیری کلی ویک سری معیارهای مشخص برای انتخاب وجود دارد.

جهتگیری کلی معیارها،هماهنگی آن با دیدگاه دین درباره ازدواج است .آز آن جاکه دین در فلسفه ازدواج«سکونت -تربیت »است،معیارهای انتخاب نیز در راستای همین هدف نتظیم شده اند.

1-دینداری:

آنچه بیش از هرچیزمهم است ،دینداری همسر است .امام باقر علیه السلام می فرماید:

«مردی خدمت پیامبرصلی الله وعلیه وآله آمدودرباره ازدواج کردن از ایشان کسب تکلیف کرد.حضرت فرمود«آری ازدواج کن وبرتوبادبه زنان متدین!خداخیرت دهد.

همسر دیندار،در تضمین سرنوشت توحیدی فرد وهمچنین تربیت توحیدی فرزند،نقش اساسی دارد.تمام ویژگی لازم برای یک زندگی موفق وشاد،به نوعی زیر مجموعه ایمان ودینداری قرار می گیرد.ازاین رو به دیندار بودن همسر توجه جدی شده است .

این امر در موردمردان نیز صدق می کند.از آن جاکه تاثیر مرد بر زن در جنبه ایمانی ،بیشتر است،در برخی روایات ،تاکیدشده از کسانی که درباره اهل بیت صلی الله وعلیه وآله تردید دارند،زن بگیرید؛ولی به آنان زن ندهید.همچنین آمده است که به شرابخور زن ندهیدکه اورا به سمت ناپاکی سوق داده ایدواین ازدواج ،موجب قطع رحم خواهد شد.از این رو،والدینی که دختر خود را به فرد فاسق بدهند،نفرین می شوند.

2-حسن خلق

یکی از معیارهای انتخاب همسر،خوش اخلاقی است.در برخی روایات ،سفارش شده است که دخترانتان را به ازدواج مردان خوش اخلاق در آورید.

از علی بن مهزیارنقل شده است که علی بن اسباط درباره دخترانش نامه ای به امام باقر علیه السلام نوشت که در میان خواستگاران ،کسی را همتای خودش نیافته است .امام در جواب نامه اوچنین نوشت:

«آنچه را که درباره دخترانت بیان کرده بودی واین که توکسی را که همتای خودت باشد،نمیابی ،فهمیدم .آن مسئله برای تومهم نباشد!خداتورا رحمت کندکه رسول خدا صلی الله وعلیه وآله فرمودند:هرگاه کسی که خوی ودینش را می پسندید،به خواستگاری {دخترتان}آمد،ازدواجش دهیدواگر چنین نکنید،فتنه وفسادبزرگی در زمین به وجود می آید.»

از سوی دیگر ،در برخی روایات به والدین سفارش شده است که به مردبداخلاق ،دختر ندهید.

3-همسانی

همسانی یا «کفوبودن»از دیگر معیارهخای انتخاب همسر است وروایات بسیاری برآن تاکیدمی کنند .پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود:با کسانی که همتای شما هستندازدواج نماییدوآنها را برای نطفه های خود بر گزینید.

همسانی ،موجب تناسب وهمسویی بیشترهمسران با یکدیگرمی گردد.میان تناسب همسران واختلاف خانوادگی ،رابطه معکوس وجوددارد.هراندازه که نتاسب بیشتری میان همسران برقرار باشد،زمینه های اختلاف وتنش ،کمتر می گرددودر نتیجه ،زندگی بهتری شکل می گیرد،سطح رضامندی همسران افزایش می یابدوپایداری خانواده تضمین می گردد.

4-خردمندی

معیاردیگر در انتخاب همسر،خردمندی همسر است.مراد از خردمندی ،دیوانه نبودن فردوفقدان بیماریهای روانی است که موجب اختلال در تشخیص وتصمیم درست می شود .همسر بایدحداقل های تفکر منطقی را دارا باشدتا بتواندزندگی سالمی را رقم بزند.این ویژگی،در دو زمینه نقش آفرین است :یکی در روابط میان همسران ودیگری در تربیت فرزند.رسول خداصلی الله وعلیه وآله در این باره می فرمایند:«ازازدواج با زن احمق بپرهیزید؛زیرا همنشینی با او تباهی است وفرزندانش کفتار صفت هستند.

خردمندی طرفین یک ارتباط ،از لوازم موفقیت آن ارتباط است واین مهم ،در خانواده اهمیت بیشتری می یابد.از سویی،زندگی با فردنابخرد،بسیار آزار دهنده است وهمسر نادان ،زندگی را تلخ وزجر آور خواهد ساخت.از سویی دیگر،این ویژگی می توانداز راه وراثت یا تربیت به فرزند منتقل شودوآینده فرد دیگری را نیز به تباهی بکشاندوزندگی خانوادگی دیگری را با مشکل روبه رو می سازد

مشاهده شده در کتاب رضایت زناشویی اثر عباس پسندیده صص 98-78

  • نظر از: مرکز تخصصی تفسیر شاهین شهر
    1395/06/05 @ 03:53:07 ب.ظ

    مرکز تخصصی تفسیر شاهین شهر [عضو] 

    خیلی خوب

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)