تضمین ازدواج با مودت ورحمت

پس از ازدواج وتشکیل خانواده ،باید اموری رعایت شودتا موفقیت در ازدواج تضمین گردد.این موارد متعدد است ؛ولی با دقت می توان دریافت که یک محور،اساس است وبقیه پیرامون وتامین کننده ی آن هستند؛وآن «مودت ورحمت »است .

مودت ورحمت :

رایطه وانس گرفتن یکی از نیازهای جدی بشر است.برای تامین نیازهای عاطفی مان ،به انس گرفتن با دیگران نیاز داریم.انس وصمیمیت،یکی از عوامل مهم رضایت مندی وشادکامی است.

در این میان،یکی از منابع مهم تامین این نیاز ،همسر است.نیازی که هیچ رابطه ی جای آن را پر نمی کندوبرآورده شدن این نیاز ،موجب آرامش می شود؛از این رو،خداوندمی فرماید:«اوکسی است که شما را از یک ماهیت آفریدوهمسرش را از آن قرار دادتا با آن آرامش یابد»(اعراف آیه ی 189)

آرامش ،یکی از اهداف ازدواج است ومودت ورحمت را می توان مبنای رابطه ی میان دوهمسران دانست که تحقق بخش آن هدف است ؛بنابراین اساس موفقیت در زندگی ،محبت وصمیمیت است.تعامل مثبت وخوش اخلاقی ،موجب ایجادمودت می شود.چگونگی تعامل همسران با یکدیگر ،نقش مهمی در تحقق مودت ورحمت ودر نتیجه موفقیت در زندگی دارد.قرآن کریم در این زمینه می فرماید:«با آنان به نیکی رفتار کنید»(نساآیه 19)

نیکی به همسر:

از عوامل مهم دیگردر تقویت مودت ورحمت میان همسران ،نیکی به یکدیگر است.نیکی واحسانی که غیر مشروط باشد،موجب برانگیخته شدن محبت در طرف مقابل می گردد.برای این امر بایدتکبر وغروررا کنارگذاشت وفروتن ومتواضع بود.احسان ونیکی همسررا بایددرک وبه آن توجه کرد؛چراکه بی توجهی به نیکی وخوبی طرف مقابل،باعث قطع نیکی ومحبت می شودوکم کم محبت جای خود را به بدی می دهد.کسی که به او محبت می شود ،باید آن را به بهترین شکل جبران کند.این کار می تواندنقش مهمی در موفقیت ومحبت بیش ترداشته باشد؛با این حال،ممکن است فرد،واکنش خوبی دریافت نکند.برای کاستن فشار روانی ،بایدکه خداوندطرف اوست وبه او محبت دارد.

مشاهده شده در ماهنامه پیام زن ، صاحب امتیاز دفترتبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم ص 52-53

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)